ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА НЕЗАБРАВКА РОЗИ

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДЗЗД НЕЗАБРАВКА РОЗИ,наричано по-долу ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на електронния магазин “ www.nezabravkaroses.com „, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

II. ОБЩA ЧАСТ

  1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецътпредоставя услуги на Потребителя посредством електронен магазин www.nezabravkaroses.com . Тези условия обвързват всички Потребители. След натискане на бутона „поръчай“, Потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на  www.nezabravkaroses.com са демонстрация на онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на Търговеца.
  3. След натискане на бутона „купи“ Потребителятсе съгласяват да закупи стоките, намиращи се в неговата „кошница“. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен  Договор.

4.Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни към момента по поръчката. Потребителят следва да бъде уведомен за това действие.

  1. Договорният език е български, а плащанията да бъдат извършени в български левове с включено ДДС.

III. ДОСТАВКА

1.Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху ПотребителяТърговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
2. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3. При предаване на стоката Потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  1. Условията за поръчка, доставка и връщане на продукти от онлайн магазина www.nezabravkaroses.com,се намират в страницата Условия за поръчка и доставка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1.Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка по всяко време.
2.Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
3.Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си с наложен платен към съответната куриерска фирма.
4.  Всеки Потребител, независимо дали е клиент на Търговеца, се задължава при ползване на услугите:
•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца  услуги;
•    да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски кон“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.nezabravkaroses.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
5. Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1.Търговецът  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги.
2.Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.nezabravkaroses.com .
3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Търговецът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.nezabravkaroses.com .

4.Търговецът  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Търговеца във връзка с ползването на услугите от Потребителя, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.

5.Търговецът  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.
6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес [email protected] .Търговецът  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. Повече информация се съдържа в Политиката за личните данни.

VI. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.